Tietosuojaseloste

Suomen sanataideopetuksen seuran tietosuojaseloste on päivitetty yhteyshenkilön/ylläpitäjän osalta 14.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen sanataideopetuksen seuran jäsenrekisteriä ylläpitää seuran toiminnanjohtaja Ninni Pehkonen, posti@sanataide.fi, p. 045 1314631. SSOS on Taiteen perusopetusliiton jäsen, joten jäsenrekisterin sanataidekoulut kuuluvat seuran kautta myös TPO-liittoon. 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa seuran toiminnanjohtaja Ninni Pehkonen, posti@sanataide.fi, p. 045 1314631.

3. Rekisterin nimi 

Suomen sanataideopetuksen seuran jäsenrekisteri 

4. Rekisteröidyt 

Jäsenrekisteriin kuuluvat kaikki seuran jäsenet sekä yhteistyökumppanit. 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriin merkitään ne henkilöt tai tahot, jotka ovat liittyneet seuran jäseniksi ja antaneet siten suostumuksensa jäsentietojen keräämiseen, ja ne henkilöt, joiden kanssa seura on tehnyt yhteistyötä. Henkilötietoja käytetään seuran jäsenkirjeiden postitukseen ja sanataideopetukseen liittyvään tiedotukseen. Jäsentietoja voidaan käyttää myös jäsenkyselyiden tekemiseen ja koulutuskutsuihin. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Jäseniltä kerättäviä tietoja ovat nimi ja yhteystiedot. Työnantajan tai opiskelupaikan ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään edellisten vuosien jäsenrekisteristä sekä jäsenlomakkeella luovutetuista tiedoista. 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Tietoja saatetaan luovuttaa TPO-liiton tiedotukseen. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella esimerkiksi ammatin harjoittamiseen liittyvään tai tutkimuskäyttöön. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle. 

9. Tietojen suojaus

Jäsenrekisteri on suojattu salasanalla. Jäsenrekisteristä tehdään varmuuskopio vuosittain. 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. 

11. Tietojen käsittelijät 

Tietoja säilytetään seuran Google Suite -tilillä, johon on pääsy seuran hallituksen jäsenillä. Voimme tulevaisuudessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietojenkäsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

Jäsenellä on oikeus:  Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.  Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.  Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.  Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.  Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

14. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.