Sanataidealan edustajat peräänkuuluttavat kunnollisia resursseja ja näkevät potentiaalia kulttuuriviennissä

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala käynnisti viime vuonna pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti laajapohjaisen kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun. Valmis selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. 

Suomen sanataideopetuksen seura järjesti maanantaina 19.2. henkilö- ja yhteisöjäsenilleen keskustelutilaisuuden kulttuuripoliittiseen selontekoon liittyen. Tilaisuudessa oli paikalla myös valtiosihteeri Elina Laavi, joka toimii kulttuuripoliittisesta selonteosta vastaavan työryhmän puheenjohtajana. 

Selonteon perustana on taide- ja kulttuurialan tilannekuva sekä keskeiset toimintaympäristöä muuttavat tekijät. Kulttuuripoliittisesta selonteosta vastaava työryhmä arvioi toteutusta muun muassa kulttuurialan rahoituksen, rakenteiden ja toiminnanohjauksen osalta. 

Valtiosihteeri Laavi painotti, että nyt tehtävällä selonteolla on vaikutusta jopa parinkymmen vuoden päähän. Tilaisuudessa hän kehotti sanataidealaa keskustelemaan muun muassa kulttuurisektorin rahoituksesta ja rakenteista, kulttuuriviennin mahdollisuuksista, lasten ja nuorten opiskelumotivaatiosta sekä sitä, millaisia tapoja ja sisältöjä halutaan vaalia. Näiden kysymysten pohjalta saatiinkin aikaan vilkas keskustelu. 

Tilaisuudessa puhuttiin pitkään Harrastamisen Suomen mallin kerhoista, jotka nähdään erittäin hyvänä keinona tavoittaa lapsia sekä nuoria ja tehdä sanataideharrastusta tutuksi. Keskusten aikana kuultiin, että paikoitellen sanataidekerhoihin on ollut jonossa oppilaita jopa kokonaisen ryhmän verran. Haasteena ja jopa esteenä kerhojen käynnistämiselle kuitenkin koetaan muun muassa palkkauksen rajut vaihtelut kuntien välillä. 

Kulttuurivientiin liittyen tilaisuudessa pohdittiin niin sanataidekasvatuksen kuin yleisesti ottaen taiteen perusopetuksen vientipotentiaalia ja -mahdollisuuksia. Osaamista löytyy, mutta kunnolliset resurssit puuttuvat ja ne kuitenkin ovat välttämättömyys, jotta (sana)taiteen perusopetusta ja sanataidekasvatuksen osaamista voidaan viedä kansainvälisille markkinoille. Sanataidekasvatuksen resurssipula koetaan yleisesti ottaen isona haasteena, samoin pirstaleinen rahoitus, jonka selkiyttämistä ja yhdenvertaistamista peräänkuulutettiin useassa puheenvuorossa. Sanataiteessa olisi potentiaalia kasvattaa niin opetusta antavien ja muita harrastusmahdollisuuksia tarjoavien koulujen kuin harrastajienkin määrää. 

Kirjallisuuden yleisötyötä, lukutaitotyötä, kulttuurihyvinvointia. Sanataidekasvattajat toimivat usealla eri sektorilla jo nyt, mutta tilaisuudessa toivottiin sanataidekasvatuksen tuomista vielä nykyistä vahvemmin niin kouluihin ja kirjastoihin kuin sotepuolellekin. Yhtenä mahdollisuutena nähtiin ns. koulutaiteilijat, joiden määrää voisi lisätä ja joita voisi tuoda myös päiväkoteihin ja esimerkiksi sotepuolen toimintoihin. 

Tulevaisuuskeskusteluja käytäessä moni kysyy sanataiteen ja sanataidekasvatuksen koulutuspolun perään. Esimerkiksi sanataiteen taiteenperusopetuksen tai muun pidempiaikaisen sanataideharrastamisen jälkeen osa opiskelijoista haluaisi hakeutua sanataiteilijan tai sanataidepedagogin/-opettajan koulutukseen. Tällaisia koulutusmahdollisuuksia ei toistaiseksi Suomessa ole tarjolla, mikä tässäkin keskustelutilaisuudessa nähtiin suurena epäkohtana.

Yllä mainittujen lisäksi keskustelijat halusivat muistuttaa siitä, että niin kirjallisuudella kuin sanataiteella laajemminkin on itseisarvo ja jokaisella tulee olla mahdollisuus tehdä ja kokea sanataidetta. Sanataiteella ja sanataidekasvatuksella on myös runsaasti yhteiskunnan kannalta edullisia ja merkityksellisiä vaikutuksia: se muun muassa vahvistaa demokratiaa ja lisää lukutaitoa ja -intoa sekä sivistystä. Näistä syistä koettiin, että erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa tulee parantaa nykyisestä. 

Suomen sanataideopetuksen seura kehottaa kaikkia kertomaan oman mielipiteensä kulttuuripolitiikasta ja sen suunnasta esimerkiksi OKM:n sivulta löytyvällä avoimella lomakkeella

Lisätietoja kulttuuripoliittisesta selonteosta: https://okm.fi/kulttuuriselonteko 

Julkaistu: 19.2.2024 - Muokattu: 28.3.2024