SSOS lisäisi opettajien ja sanataidekasvattajien yhteistyötä peruskoulussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiviikkotuntimäärää siten, että kaksi vuosiviikkotuntia sijoitettaisiin äidinkieleen ja kirjallisuuteen vuosiluokille 1-2.

Suomen sanataideopetuksen seura lausui luonnoksesta. SSOS:n kanta on, että suunniteltu tuntilisäys tulisi hyödyntää syventävän lukutaidon tukemiseen. Samalla SSOS haluaa muistuttaa sanataidekasvatuksen keinoista kielen ja kirjallisuuden opetuksessa sekä perusopetuksen yhteistyömahdollisuuksista sanataidekasvatusalan kanssa. Suunniteltu tuntilisäys nimittäin tarjoaisi hyvän mahdollisuuden yhteistyön lisäämiseen sanataidekasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Yksi konkreettinen keino lisätä sanataidekasvatusta peruskoulussa olisi esimerkiksi sanataidekasvattajien vierailut oppitunneilla.

Lausunnossaan SSOS toteaa, että sanataidekasvattajat toimivat jo nyt yhteistyössä perusopetuksen kanssa, sillä he muun muassa kehittävät lukemaan innostamiseen liittyviä menetelmiä ja opetusmateriaaleja sekä kouluttavat opettajia käyttämään sanataiteen menetelmiä. SSOS:n mukaan yksi konkreettinen keino lisätä sanataiteen työkaluja ja siten osaltaan myötävaikuttaa syvemmän lukutaidon kehittymiseen, on lisätä perusopetuksen opettajien vuosittaisiin koulutuksiin sanataidekoulutusta.

Nykyisessä luokanopettajan koulutuksessa ei voi erikoistua sanataiteeseen kuten muihin taideaineisiin tai liikuntaan, eikä sanataidekoulutusta ylipäätään tarjota luokanopettajan opinnoissa huolimatta siitä, että sanataide mainitaan OPSissa, ts. sen opettamista edellytetään. Lisäkoulutus luokanopettajille on siis avainasemassa sanataiteen menetelmien jalkauttamisessa kouluihin. Myös luokassa pidetty sanataidepaja on opettajalle suunnattua perehdytystä, sillä hän voi oppia uusia menetelmiä samaan aikaan luokkansa kanssa.

Lue lausunto täällä.

Julkaistu: 12.3.2024